Jüri esindab ja kaitseb tellija huve ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslikele normidele ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Igas ehitusprotsessis esineb ettenägematuid probleeme, millele Jüri aitab leida tellija seisukohalt kõige optimaalsema ja kulusid säästvama lahenduse. Jüri võtab omaniku esindajana endale nii nõustaja kui „valvuri“ rolli – märkamata ei jää ükski mittevastavus. Tagamaks tellijale parim tulemus – maksimaalse kvaliteediga ehitis - algab omanikujärelevalve teenus hoone projekteerimisest ning lõpeb kasutusloa väljastamisega.

Omanikujärelevalve teaostamise käigus kontrollitakse muu hulgas:
• ehitusprojekti vastavust nõuetele;
• ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele;
• ehitatavasse ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ning süsteemide nõuetele vastavust ja seda kinnitavate dokumentide olemasolu;
• kokkulepitud ehituslikku ajagraafikut ja eelarvet;
• ehitamise tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele;
• ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu

Milleks on vaja omanikujärelvalvet?

Maja ehitamine või renoveerimine maksab palju raha, mida finantseeritakse enamasti pikaajalise pangalaenuga. Samas enamasti ei teata, millised raskused ehitusprotsessiga kaasnevad. Omanik tavaliselt ei tea ehitusnorme ja ei oma kogemusi ehituse valdkonnas, samuti ei suuda tellija ise teostada kontrolli ehituse üle ning ehitustööde organiseerimist. Kui ehitustööd tehakse ebakvaliteetselt ja ehitusvead või eelarve ülekulu avastatakse liiga hilja, pole omanikul hiljem enam vaidlemisruumi. Sellise olukorra vältimiseks tuleb tellida ehitustöödele korralik insenertehniline projekt ja ehituse ajaks käivitada korrektne ehitusjärelevalve.

Helista Jürile ja küsi omanikujärelvalve pakkumist +372 52 70 150.